• TABLO

     • Tak tu ich máme v plnej paráde....

      Tohtoroční absolventi našej školy, ktorí sa na svojej križovatke života už rozhodli pre svoju ďalšiu púť a sú prijatí na stredné školy.. Nech sa im darí aj naďalej...

     • Krajské kolo Biologickej olympiády

     • 18. 5. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády, kat. E.

      Uverejňujeme výsledky:

      odbor botanika

      Viktória Paulíková – úspešná riešiteľka

      odbor zoológia

      Hana Mikušková - 5. miesto, úspešná riešiteľka

      Gratulujeme dievčatám a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Informácie platné od 17. 5. 2021

     • Zákonný zástupca

       a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. zo školského klubu detí, zo školskej jedálne (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

       b) Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška/respirátory (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

       c) Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne na školský rok 2020/2021.

      d) Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č. 4). Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      e) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

       V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu: a) podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) b) ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

     • Bádame, 10. 5. 2021

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Bádame, 10. 5. 2021

      Aký je rozdiel vo vonkajšej stavbe tela pavúka a mravca? Majú aj niečo spoločné? Sú všetky mravce v mravenisku rovnaké? Keď patria mravce medzi spoločenský hmyz, ako komunikujú? Viete uviesť nejaké zaujímavosti zo spôsobu života pavúkov a mravcov? A čo majú mravce na potravu radšej? Je to med, jablko, chlieb, saláma, gumené cukríky alebo listy rastlín? A na mnoho ďalších otázok sme hľadali na hodinách biológie odpovede s piatakmi.

     • DIGITÁLNY HERBÁR

     •  - projekt pre šiestakov z biológie - pripájame príklady záberov z hotových prác žiakov - jednu celú prácu nájdete v ponuke v hornej lište - viac - prezentácie 

     • ,,Biblia očami detí" 21. 4. 2021

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ,,Biblia očami detí".

      Tretiaci sa zapojili do uvedenej výtvarnej súťaže. Téma bola: KNIHA JOZUE. Do diecézneho kola postúpili práce a zároveň boli ocenení žiaci: Elia Borošová, Bianka Gregorová, Paľko Šustek a Jakub Fidermák. Do celoslovenského kola z 2. miesta v diecéznom postúpilo výtvarné dielo Jakuba Fidermáka. GRATULUJEME!

     • Vysadené ... 29. 4. 2021

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vysadené ... 29. 4. 2021.

      Ďakujeme rodine Naďovej za darovanie piatich okrasných stromov. Naši deviataci s pánom školníkom a pod odborným dohľadom Ing. Slavomíra Naďa ich v školskej záhrade vysadili. Nielenže nám spríjemnia prostredie, vytvoria tieň, ale poskytnú aj miesto pre spevavce. Tešíme sa ! foto: Daniel Polc

   • Kontakty

    • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
    • riaditelczsnb@gmail.com
    • 045/6856523 0911978869
    • Školská 15, 968 01 Nová Baňa Slovakia
    • 30232481
    • 2021137888
    • 0904069906
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje