• Textová podstrana

   • Kto je náš školský psychológ?

     

    Naša škola poskytuje žiakom, pedagógom i zákonným zástupcom žiakov možnosť využiť služby školského psychológa.

     

    MGR. KATARÍNA BUDINSKÁ

                                                                     

    Pracovná doba:

    PONDELOK    7:00 – 15:00

    UTOROK         7:00 – 15:00

    STREDA          7:00 – 15:00

    ŠTVRTOK        7:00 - 15:00

    PIATOK            7:00 - 15:00

     

     

    Konzultačné hodiny pre rodičov

    Konzultácie je možné dohodnúť si prostredníctvom triedneho učiteľa alebo priamo so školským psychológom počas pracovných dní.

     

    KONTAKT: psychologickaczsnb@gmail.com  alebo  

    telefón 0944 014 070

     

    MIESTO: Školský psychológ sa nachádza na 1. poschodí v kabinete č.23 ( Knižnica)
     

     

    Činnosť školského psychológa:

    • odborná psychologická starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení ( motivácia k učeniu, tréma,  strach zo skúšania)  a v správaní (problémy s adaptáciou pri nástupe do školy, so začlenením sa do kolektívu ), zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia
    • poradenstvo pre učiteľov, vychovávateľov a zákonných zástupcov žiakov
    • individuálna a skupinová psychologická starostlivosť žiakom v krízových a záťažových životných situáciách
    • orientačná diagnostická činnosť, individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo
    • spolupráca so zamestnancami CPPPaP, CŠPP a zdravotníckych zariadení
    • poradenstvo pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov pri voľbe strednej školy
    • práca s triednymi kolektívmi, preventívna činnosť

    Školský psychológ sa so žiakmi môže stretávať:

    • individuálne = poradenstvo a konzultácie žiakom, ktorí potrebujú pomôcť s nejakým problémom, napr.: nespokojnosť so známkami – ako zlepšiť prípravu na vyučovanie; ako si poradiť s trémou, so strachom zo skúšania a z písomiek; spolupráca so žiakmi, ktorí majú problémy so správaním, ťažko zvládajú, napr. hnev; problémy vo vzťahoch – s dospelými, s vrstovníkmi; pomoc žiakom v kríze; pomoc obetiam šikanovania a iné.

     

    • v skupine = najmä prevencia rôznych sociálno-patologických javov a ďalšie aktivity; preventívne aktivity proti šikanovaniu; náprava sociálnych vzťahov v triede, preventívne aktivity zamerané na rozvíjanie emocionálnej inteligencie a sociálnych zručností a iné.

     

  • Kontakty

   • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
   • riaditelczsnb@gmail.com
   • 045/6856523 0911978869
   • Školská 15, 968 01 Nová Baňa Slovakia
   • 30232481
   • 2021137888
   • 0904069906
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje