Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
Adresa školyŠkolská 15, 968 01 Nová Baňa
Telefón045/68 56 523, 0911 978 869
E-mailriaditelczsnb@gmail.com
WWW stránkaalzbetka.edupage.org
ZriaďovateľRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Branislav Pirháč09057381620911978869riaditelczsnb@gmail.com
ZRŠIng. Júlia Hrmová045/68565230903017706julia.hrmova@gmail.com
Vých. poradcaIng. Iveta Motyková045/6856523 ivet.motykova@gmail.com
ŠKDDarina Gašparová045/68565230904659910gasparova.darina@azet.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaPaedDr. Monika Solčanová 045/6856523
   
pedagogickí zamestnanciIng. Iveta Motyková 045/6856523
   
ostatní zamestnanciZuzana Tužinská 045/6856523
   
zástupcovia rodičovMgr. Libuša Zumerlingová 
 Mgr. Andrea Galetová  
 Ing. Viktória Valachovičová 
 Jozef Vozár 
   
zástupca zriaďovateľaMons. Peter Mišík 045/6857011
 Mgr. Peter Hudec 
 Ing. arch. Ján Kôpka 
 Gregor Káder 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúcičlenovia
MZ I. stupeńMgr. Jana Gulášová A. Raffajová, M. Zimermanová, M. Pirháčová , B. Pirháč, K. Rudincová, D. Gašparová, M. Briešková, V. Cehlárová , S. Habániková, M. Žňavová
PK humanitnáMgr. Stanislava PolcováA. Fidermák, K. Rudincová, A. Muchová, L. Bratková
PK prírodovednáMgr. Gabriela BudinskáJ. Hrmová, K. Králová, M. Solčanová, I. Motyková

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 181

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov202416212218261915181
z toho ŠVVP12336353228
z toho v ŠKD192213102    66

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 24/ počet dievčat 9

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2019: 20/ počet dievčat 9

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 4 počet dievčat 2

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

15

 9.roč.Spolu
Počet žiakov1515

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 4.ročSOŠSpolu
prihlásení31215
prijatí31215
% úspešnosti100100100

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Žiaci na konci klasifikačného obdobia na základe rozhodnutia pedagogickej rady zo dňa 23.6.2020 boli všetci žiaci hodnotení slovom ABSOLVOVAL. Výnimku mali žiaci prvého ročníka, ktorí boli hodnotení slovne. Od 16.3.2020 prebiehalo dištančné vzdelávanie a nebolo možné objektívne zhodnotiť prácu žiakov.

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1202000
2242400
3151500
4212100
5222200
6181800
7262600
8191900
9151500

Dochádzka žiakov

Dochádzka žiakov je do 13.3.2020, kedy bolo prerušené vzdelávanie v škole a od 1.6.2020 bola dochádzka do školy dobrovoľná.

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
12057028,5057028,5000,00
22488438,4388438,4300,00
31572648,4072648,4000,00
42149723,6749723,6700,00
522137065,24137065,2400,00
61899758,6599758,6500,00
726197579,00197579,0000,00
819179694,53179694,5300,00
9152194146,272194146,2700,00

Výsledky externých meraní

Žiaci 9. ročníka testovanie neabsolvovali z dôvodu zrušenia testovania

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Priemerrná úspešnosť SR
Testovanie 5. MAT2171,463,4
Testovanie 5. SJL2169,064,8

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

V školskom roku sa vyučovalo podľa Školského vzdelávacieho programu " Radostná cesta" pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie (ISCED - 1, ISCED - 2).

1. Prvý cudzí jazyk vyučujeme od 1. ročníka s hodinovou dotáciou, posilnené hodiny boli v ročníku: 5., 7. (2,1).

2. Katolícke náboženstvo vyučujeme vo všetkých ročníkoch s dvojhodinovou dotáciou.

3. Informatiku vyučujeme v ročníku 3. - 8. s hodinovou dotáciou.

4. Predmet Technika vyučujeme v 5. - 9. ročníku.

5. Predmet TSV vyučujeme v skupinách, kde spájeme ročníky chlapcov a dievčatá.

6. Skupiny sú vytvorené na vyučovaní predmetov: TEH, ANJ, NEJ, KNB, INF.

7. Zvýšená dotácia je v predmetoch: BIO, CHE, FYZ, MAT, DEJ - predmety vyučujú kvalifikovaní pedagógovia.

8. Druhý cudzí jazyk vyučujeme od 7. ročníka s dvojhodinovou dotáciou - kvalifikovaný pedagóg.

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka0  
Prvého ročníka120 
Bežných tried816128
Špeciálnych tried0  
Pre nadaných0  
Spolu918128

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP215

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01515
vychovávateľov022
asistentov učiteľa033
školský psychológ011
spolu02121

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci sa počas roku vzdelávali podľa ponuky a výberu organizácii poskytujúcich priebežné vzdelávanie.

Na škole prebehlo v spolupráci s IT Akadémiou vzdelávania zamestnancov.

Všetci zamestnanci absolvovali aktualizačné vzdelávanie podľa zákona.

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventov
1. atestácia6
2. atestácia2

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

SEPTEMBER 2019

- Regionálna výtvarná súťaž Salamander a baníctvo očami detí a mládeže, 05. 09. 2019

II. kategória

Bianka Gregorová - 2. miesto

Matej Bratko - 3. miesto

- Prevencia kriminality očami detí, 19. 09. 2019

Školu reprezentovali:

Lýdia Bratková, Samuel Debnár, Samuel Hula, Štefan Valentovič

- Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ, 26. 09. 2019

Jednotlivci:

Damian Kopernický - 1. miesto

Družstvo chlapcov:

Damian Kopernický, Jeremiáš Kováč, Peter Štefanka - 1. miesto

Družstvo dievčat:

Sabína Gregorová, Laura Sobčáková, Barbora Tichánková - 4. miesto

OKTÓBER 2019

- Okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ, 24. 10. 2019

Timotej Boroš, Alžbeta Danišová, Diana Šályová, Frederik Ďurček, Matej Kondra, Dávid Krčmárik, Martina Oklapeková, Eliška Richterová, Hanka Tencerová, Patrik Ziman, Tamara Zumerlingová, Sofia Žňavová - 3. miesto

NOVEMBER 2019

- Školské majstrovstvá okresu Žarnovica žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu,

- 12. 11. 2019

Dievčatá:

Martina Štullerová - 1. miesto

Veronika Kurzová - 2. miesto

Chlapci:

Samuel Pauček - 2. miesto

Sebastián Čík - 3. miesto

Družstvo ZŠ sv. Alžbety č. 1:

Samuel Pauček a Martina Štullerová - 1. miesto

Družstvo ZŠ sv. Alžbety č. 2:

Sebastián Čík a Veronika Kurzová - 3. miesto

- Krajské kolo v recitácii kresťanskej poézie a prózy ,, ... a Slovo bolo u Boha ...“,

- 12. 11. 2019

I. kategória - poézia:

Lukáš Jurášik - 1. miesto

II. kategória - poézia:

Tamara Valentovičová - 2. miesto

III. kategória - poézia:

Barbora Štullerová - 1. miesto

I. kategória -próza

Laura Wolfová Uka - 1. miesto

II. kategória - próza

Alžbeta Danišová - 1. miesto

III. kategória - próza:

Natália Paučeková - 1. miesto

IV. kategória - próza:

Paulína Valachovičová - 1. miesto

- Súťaž ,,Náboj Junior 2019" 22. 11. 2019

Družstvo:

Dávid Adamec, Sebastián Čík, Samuel Pauček, Martina Štullerová - 3. miesto

- Okresné kolo olympiády v SJL, 27. 11. 2019

Školu reprezentoval:

Samuel Bratko

- Diecézna matematická súťaž: ,,Tri hlavy a tri perá“, 28. 11. 2019

Školu reprezentovali:

Jakub Kopernický

Veronika Kurzová

Samuel Pauček

Paulína Valachovičová

Martina Štullerová

Tamara Petrášová

- Okresné kolo technickej olympiády - kategória A, B; 28. 11. 2019

Kategória A - súťaž dvojíc:

Dávid Adamec, Sebastián Čík - 1. miesto

Kategória B - súťaž jednotlivcov

Adam Zumerling - 1. miesto

DECEMBER 2019

- On - line súťaž informatický bobor, šk. rok 2019/2020

Kategória: KADET /8. - 9. ročník/

Úspešní riešitelia:

Patrik Galeta, Tamara Petrášová,Martina Štullerová

Romana Bakošová, Samuel Bratko, Hugo Grȕnermel

JANUÁR 2020

- Okresné kolo olympiády z anglického jazyka, 15. 01. 2020

Kategória 1B

Tamara Petrášová - 2. miesto

Kategória 1A

Adam Zumerling - reprezentoval školu

- Okresné kolo matematickej olympiády Z5, 29. 01. 2020

Kategória Z5:

Dominika Králová - 3. miesto - úspešná riešiteľka

Ostatní riešitelia:

Noel Vallo

Natália Paučeková

Filip Valachovič

Matúš Tencer

Adam Kasan

- Okresné kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ, 30. 01. 2020

Družstvo školy:

Ivana Balážiová, Barbora Hvizdáková, Sára Laktišová, Barbora Štullerová

- 2. miesto

FEBRUÁR 2020

- Okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko, 05. 02. 2020

I. kategória

Tamara Valentovičová - 1. miesto

II. kategória

Alžbeta Danišová - 1. miesto

III. kategória

Paulína Valachovičová - 1 . miesto

- Krajské kolo technickej olympiády - kategória A, B; 05. 02. 2020

Kategória A - súťaž dvojíc:

Sebastián Čík - úspešný riešiteľ - 6. miesto

Dávid Adamec - úspešný riešiteľ- 6. miesto

Kategória B

Adam Zumerling - úspešný riešiteľ - 4. miesto

- Okresné kolo geografickej olympiády, 06. 02. 2020

Kategória E

Martina Štullerová - 1. miesto

Tomáš Jaďuď - 3. miesto

Kategória F

Samuel Pauček - 3. miesto

Jakub Kopernický - úspešný riešiteľ

Lýdia Bratková - úspešná riešiteľka

Kategória G

Noel Vallo - 1. miesto

Natália Paučeková - riešiteľka

Filip Valachovič - riešiteľ

- Regionálna literárna súťaž ZŠ - Rozpoviem ti ja rozprávočku, 06. 02. 2020

I. kategória - poézia:

Kristína Králová - 1. miesto - ZOO

II. kategória - poézia:

Štefan Valentovič - bronzové pásmo - Stratil sa krokodíl

I. kategória - próza:

Sofia Žňavová - 1. miesto - Minister Lev Veľký

Timotej Boroš - 3. miesto - Zvieratká zo ZOO ako záchranári

Frederik Ďurček - strieborné pásmo - Prefíkaná opica

Hanka Tencerová - strieborné pásmo - Opica Zlatica

Jakub Kopernický - strieborné pásmo - Útek

Mária Krčmáriková - strieborné pásmo - Útek zo ZOO - 2

Natália Psotková - strieborné pásmo - Jeden pekný večer

Petra Šusteková - strieborné pásmo - Jaguár a ZOO

Tamara Zumerlingová - strieborné pásmo - Útek zo ZOO - 3

Bruno Brieška - bronzové pásmo - ZOO -2

Dominika Králová - bronzové pásmo - Terezka v zooparku

Martina Oklapeková - bronzové pásmo - Robím v zajačej ZOO

Patrik Zima - bronzové pásmo - Bez názvu

Patrik Ziman - bronzové pásmo - Rozprávka a ZOO

Vanesa Šarkȍzyová - bronzové pásmo - ZOO - 4

Viktória Hubačová - bronzové pásmo - ZOO - 5

Daniela Budinská - účasť

II. kategória - próza:

Paulína Valachovičová - 1. miesto - Najlepší kúsok

Andrea Alžbeta Šályová - strieborné pásmo - Všade dobre doma najlepšie

Eliška Maruniaková - strieborné pásmo - ZOO

Martina Brenkusová - strieborné pásmo - Útek zo ZOO

Sára Laktišová - bronzové pásmo - Jankin sen

Veronika Šusteková - bronzové pásmo - Tajomstvo ZOO

Adam Zumerling - účasť

- Okresné kolo biologickej olympiády kat. C, teoreticko-praktická časť, 10. 02. 2020

Martina Štullerová - úspešná riešiteľka

Sabína Gregorová - úspešná riešiteľka

- Okresné kolo dejepisnej olympiády, 14. 02. 2020

Kategória C

Romana Bakošová - úspešná riešiteľka

Barbora Hvizdáková - riešiteľka

Kategória D

Katarína Petrášová - 1. miesto

Martina Štullerová - 2. miesto

Kategória E

Veronika Šusteková - 3. miesto

Paulína Valachovičová - riešiteľka

Kategória F

Adam Zumerling - 2. miesto

Nikola Budinská - riešiteľka

APRÍL 2020

- Celoslovenská výtvarná súťaž, XXVII. ročník - ...a Slovo bolo u Boha... 06. 04. 2020

I. kategória

Viktória Sedliaková - 2. miesto

- Diecézna výtvarná súťaž ..,Biblia očami detí“ 08. 04. 2020 , zoznam nominovaných žiakov do celoslovenského kola:

II. kategória

Matej Bratko - 2. ročník

Nela Cicková - 2. ročník

V. kategória

Anežka Raffajová - 8. ročník

MÁJ 2020

- Okresné kolo chemickej olympiády, 07. 05. 2020

Kategória D

Dávid Adamec - 1. miesto

Lujza Ťažiarová - riešiteľka

Jeremiáš Kováč - riešiteľ

Romana Bakošová - riešiteľka

Umelecká výzva Združenia katolíckych škôl Slovenska - HRDINOVIA DNEŠNÝCH DNÍ - výsledky

Do súťaže sa zapojilo a bolo ocenených 18 žiakov:

1. ročník:

Klára Gregorová, Maxim Hrnčiar, Diana Štrbová

2. ročník:

Matej Bratko, Adrián Budinský, Bianka Gregorová, Pravoslav Maruška, Viktória Sedliaková, Timon Tužinský, Žofia Zalaiová

3. ročník:

Diana Mϋllerová, Karolína Vrabčeková, Laura Koniarová, Klára Tužinská, Simona Vicianová, Nikola Štrbová, Tamara Valentovičová, Ondrej Fidermák,

- Krajské kolo chemickej olympiády, 28. 05. 2020

Kategória D

Dávid Adamec - riešiteľ

JÚN 2020

- Celoštátne kolo výtvarná súťaž ..,Biblia očami detí“, jún 2020

V. kategória

Anežka Raffajová - 3. miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Podujatia školy po mesiacoch

September

Začitok školského roku - slávnostná svätá omša

Výzdoba oltára sv. Antona Paduánskeho pri príležitosti Roľníckej nedele

Púť v Kohútove

Prevencia kriminality očami detí - Kto je páchateľ

Zber starého papiera (počas celého školského roku)

EKOTOPFILM

Deň bez áut - iný "dopravný prostriedok príchodu do školy"

Biela Pastelka - finančná zbierka žiakov a zamestnancov

POCHOD ZA ŽIVOT - účasť v Bratislave učitelia, zamestnanci a rodičia

Október

Žiacke ružencové piatky vo farskom kostole

Mesiac úcty k starším, návšteva detí z divadelného krúžku v domove dôchodcov s kultúrnym programom

Plenárne rodičovské spoločenstvo

Zasadnutie rady školy

Realizácia vyšetrenia profesionálnej orientácie žiakov 9. ročníka

Triedne besiedky pre starých rodičov - Deň so starkým, starkou

Milión detí sa modlí ruženec - zapojení všetci žiaci školy, miesto modlitby kostol sv. Alžbety

Duchovná obnova 8. ročník

Odborný seminár pre rodičov

Prednáška polícia SR - kyberšikana, tlak okolia

Prednáška misionára - J. Kušnír

November

Deviatnik, školský rozhlas pred výročím školy

Deň venovaný patrónke školy - sv. Alžbeta

Komparo 8., 9. ročník

,,... a slovo bolo u Boha" - BB

Stredoškolák - ZH

TESTOVANIE 5

Divadelné predstavenie žiaci 7. - 9. ročník

Duchovná obnova 7. ročník

VŠEDKOVEDKO

Benefičný koncert My a naše mesto

GODZONE - účasť v Banskej Bystrici

December

Adventné obdobie

Svätenie adventných vencov

Natáčanie relácie o škole - TV LUX

Stretnutie s Mikulášom

Návšteva divadelného predstavenia žiaci I. stupňa - Nitra

Kultúrne podujatie zamestnanci a rodičia - divadlo v Bratislave

Posedenie s dôchodcami

Jasličková pobožnosť

Návšteva domova dôchodcov - deti v ŠKD

Január

Novoročné svätenie tried a priestorov školy

Športové súťaže

Zasadnutie triednych spoločenstiev

Zasadnutie rady rodičov

Lyžiarsky kurz - žiaci 7. ročníka - Drozdovo

Plavecký kurz - žiaci 6. ročníka - SPA Sitno Vyhne

Ples rodičov a priateľov školy

Exkurzia - múzeum Nová Baňa

Ukončenie prvého polroku

Február

Karneval žiaci 1. - 9. ročník

Duchovné cvičenia - aktualizačné vzdelávanie - zamestnancov - kláštor benediktínov v Sampore

IT Akadémia - aktivity pre žiakov na škole

Spolupráca s organizátormi - Maratón Pohronským Inovcom

Marec

Modlitba krížovej cesty zamestnancov

Prerušenie výuky v dôsledku vyhlásenia pandémie COVID -19

Zahájenie dištančného vzdelávania žiakov školy, rozvrh hodín pravidelne zverejňovaný na platný týždeň.

Vyučujúci pravidelne kontaktovali žiakov aj rodičov. Nápomocní pri vzdelávaní boli školský psychológ a tri asistentky.

Apríl

Zápis do prvého ročníka - elektronicky

Pokračovanie dištančného vzdelávania

Máj

Dištančné vzdelávanie žiakov

Jún

Od 1.6. 2020 obnovenie školského vyučovania v ročíkoch 1. - 5., žiaci 6. - 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní

Od 22.6. 2020 obnovenie vyučovania v ročníkoch 6. -9. Dobrovoľná účasť na vyučovaní.

30.6. Slávnostné ukončenie školského roku - slávnostná sv. omša

Počas školského roka žiaci pravidelne v stredu pripravovali sv. omšu v kostole sv. Alžbety, zúčastňovali sa detskej sv. omši vo FK v piatok.

Žiaci sa zučastňovali súťaží podľa termínovníkov počas celého školského roku.

Žiaci pravidelne absolvovali jednodňovú duchovnú obnovu pod vedením sestier a p. kaplána.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty :

Dlhodobé a pravidelne sa opakujúce projekty:

Zdravá škola

Recyklohry - zber a triedenie malých elektrospotrebičov, starých bateriek, starých mobilov

Koledovanie - Dobrá novina

Adopcia srdca

Biela pastelka

Deň narcisov

Školské ovocie

Zber starého papiera

Nenápadní hrdinovia

Európsky týždeň mobility - Deň bez áut

Projekt - "...ideme hrať ping - poooooong..." - realizácia na škole

Projekt "Dajme spolu gól"

Milión detí sa modlí ruženec

Zapojenie do projektu: Národný projekt: "Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"

Národný projekt: "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety"

Národný projekt: "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"

Projekt: "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí"

Zapojenie školy Národný projekt ,,Podpora detí pred násilím"

Realizácia z NFP: Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP v ZŠ sv. Alžbety - schválený a od septembra aj realizovaný.

Podaný projekt: Nadácia ZSE - Výnimočné školy ,,Včelársky náučný chodník a výchovno-vzdelávacia včelnica" - neschválený

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dňa 4.6.2020 štátny zdravotný dozor - RÚVZ Žiar nad Hronom:

kontrola dodržiavania nariadených hygienických opatrení, ktoré sú uvedené v opatreniach ÚVZSR č. OLP/4592/2020 zo dňa 2.6.2020, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID -19 - bez zistenia závad.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Materiálno technické podmienky sa neustále zlepšujú. V tomto školskom roku sme v prvom rade:

- doplnili technické pomôcky, učebné pomôcky a športové náradie,

- vymaľovali sme triedy, ktoré boli najviac poškodené a chodbu na prízemí,

- vymenili sme vstupné dvere do tried na prvom poschodí, nakoľko pôvodné boli už veľmi poškodené a neopraviteľné,

- vybudovali sme prístupové chodníky k ihrisku a altánku,

- výmena starých a závadných stropných svietidiel v priestore školy,

- oprava výpočtovej techniky.

Materiálno - technické podmienky sa opäť zlepšili, čím sme vytvorili predpoklad pre kvalitnejšiu výučbu a príjemnejšie prostredie pre žiakov i učiteľov.

Potreby a pripravované plány

V dlhodobejšom horizonte je plán:

- výmena vstupných dverí do tried na druhom poschodí.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov boli poskytnuté vo výške 459 991

2. Dotácie na ŠKD a CVČ 37 088 €

3. Dopravné žiakov 1 159 €

4. Dotácia na asistenta učiteľa 22 176 €

5. Dotácia na nákup učebníc 706,20 €

6. Vzdelávacie poukazy 3 104 €

7. Hmotná núdza 251,40 €

8 . Dotácia na žiakov zo soc. znev. prostredia 250 €

9. Príspevok rodičov: za pobyt detí v ŠKD 1 295 €

na CVČ 981 €

10. Príspevok na : lyžiarsky výcvik 2 400 €

11. Projekt - zmluva o poskytnutí NFP na zlepšenie vzdel. výsledkov žiakov so ŠVVVP 8 960 €

12. Dotácia na stravovanie žiakov 10 802,80 €

13. ŠVP 3 000 €

Ostatné výnosy 1,46 €

Prenos z roku 2018 47,08 €

Prenos do roku 2020 - 39,48 €

Príjmy celkom: 551 922,06 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

V oblasti materiálno-technickej boli ciele a úlohy splnené.

V oblasti vzdelávania žiakov máme stále priestor na zlepšovanie. Učitelia sa neustále vzdelávajú, prostredníctvom MPC a akreditovaných inštiúcií, využívajú internet, web stránku "Zborovňa", " DATAKABINET", program ALF, v ktorých si každý môže pre svoj predmet nájsť pomôcky a inšpirácie. Pri vyučovaní používajú interaktívnu tabuľu, PC a množstvo pomôcok, čím zatraktívňujú svoje hodiny.

Testovanie 5 i KOMPARO ukázalo, že žiaci boli učiteľmi dobre pripravení z matematiky i slovenského jazyka a literatúry. Všetci žiaci 9. ročníka sa dostali na vybrané stredné školy.

Žiakom s vývinovými poruchami učenia sme zabezpečili pomoc 3 asistentiek, 1 školského psychológa.

Významnou bola oblasť výchovy, na ktorú kladieme v našej škole dôraz. Potešujúce je, že sme zlepšili spoluprácu s rodičmi, čo sa odrazilo na výsledkoch. U problémových žiakov nastalo zlepšenie v správaní a následne aj vo vzdelávacích výsledkoch.

V duchovnej oblasti bol prínosom p. kaplán, ktorý si deti získal nielen svojím prístupom, ale aj tým, že im venoval množstvo voľného času, čo využívali na aktivity a osobné rozhovory. Rehoľné sestry s p. kaplánom organizovali v rámci vyučovania duchovné obnovy pre žiakov II. stupňa v pastoračnom centre. O formáciu učiteľov sa staral p. dekan Mons. Peter Mišík. Na začiatku školského roku sme absolvovali jednodňovú duchovnú obnovu s PsLic. Petrom Sekerešom. Na duchovné cvičenia sme boli v Sampore - Kláštore Premenenia Pána.

V oblasti výchovy a vzdelávania máme stále rezervy, ktoré máme možnosť zlepšovať v ďalších rokoch.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- materiálno - technická oblasť,

- výsledky v olympiádach, speváckych, športových, výtvarných a recitačných súťažiach,

- starostlivosť o integrovaných žiakov,

- kvalifikovanosť pedagógov, ich ďalšie vzdelávanie,

- zapojenosť školy do národných projektov,

- školská knižnica,

- spolupráca s rodičmi,

- vzdelávacie výsledky - Testovanie 5, Testovanie 9, KOMPARO,

- počet žiakov zapojených do mimoškolskej činnosti,

- práca a výsledky záujmovej činnosti v CVČ,

- atmosféra v škole.

- spolupráca s IT Akadémiou - vzdelávanie učiteľov aj žiakov

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

oblasť výchovy

- dôslednosť pri plnení stanovených cieľov,

- častejšie stretnutia so zákonným zástupcom žiaka, ktorý má problémy.

oblasť vzdelávania

- využívanie techniky na hodinách, ktorá je na škole / PC, interaktívne tabule.../,

- využívanie medzipredmetových vzťahov, príprava žiakov do praxe.

Návrh opatrení:

oblasť výchovy

- duchovné obnovy pre žiakov II. stupňa konať 2 x do roka,

- vychovávať osobným príkladom, hľadať vhodné cesty pre spoluprácu so žiakom.

oblasť vzdelávacia

- využívanie PC, interaktívnych tabúľ na hodinách všetkými učiteľmi,

- pripravovať žiakov do praxe - viacej tvorivosti, riešenie úloh, ktoré vychádzajú z reálneho života,

- zlepšiť motiváciu hodín a vyučovania,

- hodiny pripravovať tak, aby boli pre žiakov zaujímavé.

materiálna oblasť

- hľadať možnosti ako získať finančné prostriedky.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Úspešnosť prijímania absolventov našej školy na ďalšie štúdium v školskom roku 2019/2020 bola 100%. Žiaci boli prijatí na školy podľa vlastného výberu.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

- vyučovacie predmety boli rozvrhnuté v rozvrhu v súlade so psychohygienickými požiadavkami, s dodržanou dĺžkou prestávok,

- vývinové a individuálne potreby žiakov boli zohľadňované /asistentka učiteľa pomáhala integrovaným žiakom na hlavných predmetoch/,

- na škole poskytoval služby školský psychológ pre žiakov, rodičov a zamestnancov,

- žiaci dodržiavali pitný režim,

- žiaci počas pekného počasia strávili veľkú prestávku na školskom dvore,

- za priaznivého počasia učitelia na výučbu využívali altánok na školskom dvore,

- stravovanie žiakov bolo zabezpečené v ŠJ ZŠ J. Zemana,

- po vyučovaní mali žiaci možnosť stráviť čas v ŠKD a pracovať v krúžkoch, ktoré zastrešuje CVČ.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuVedúci
MASLOMgr. K. Králová, Mgr. S. Polcová
Mladý olympionikMgr. K. Králová, Mgr. G. Budinská
Potulky prírodouMgr. M. Pirháčová
LegáčikMgr. J. Gulášová
Futbalový a floralovýMgr. A. Fidermák
Spevácky zbor AlžbetkaMgr. A. Raffajová, PaedDr. M. Solčanová
Divadelný krúžokPhDr. K. Rudincová
ŠachovýPaedDr. M. Solčanová
  
ŠKDD. Gašparová, Mgr. V. Cehlárová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi napreduje. Opäť nám pomáhali pri príprave a organizovaní 16. plesu rodičov a priateľov školy, v hojnom počte sa ho aj zúčastnili a v neformálnom prostredí sme sa navzájom lepšie spoznali.

Rodičia i starí rodičia sa zúčastňovali a pomáhali nám pri projektových dňoch.

Zúčastnili sa spolu so zamestnancami na Pochode za život.

Sponzorsky vypomáhali.

Úzko spolupracovali na rôznych mimoškolských akciách.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

ZŠ sv. Alžbety spolupracovala:

- so zriaďovateľom školy, s DŠÚ - p. Ing. Mgr. Janou Brázdilovou, ThLic. Martinom Ďuračkom,

- s Farským úradom v Novej Bani,

- s MsÚ v Novej Bani,

- so ZŠ J. Zemana v Novej Bani,

- s MŠ v meste,

- s CVČ v Novej Bani, Žarnovici,

- so SŠ Hrabiny,

- so školami Banskobystrickej diecézy,

- s Mestskou políciou v Novej Bani / prednášky/,

- s CPPPa P v Žarnovici,

- so špeciálnou pedagogičkou Mgr. Annou Škvarkovou,

- s hasičmi, záchrannou službou, políciou,

- s vysokými a strednými školami pri zabezpečovaní praxe študentov.

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: Mgr. Branislav Pirháč

V Novej Bani, 18. septembra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 29.9.2020

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy dňa: PREROKOVALA správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach katolíckej školy ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa za školský rok 2019/2020

Predseda RŠ: PaedDr. Monika Solčanová

Schválenie zriaďovateľom školy

Stanovisko zriaďovateľa:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

SCHVAĽUJE - NESCHVAĽUJE

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach katolíckej školy ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa za školský rok 2019/2020

Dňa:

Riaditeľka DŠÚ: Ing., Mgr. Jana Brázdilová

  • Kontakty

   • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
   • riaditelczsnb@gmail.com
   • 045/6856523 0911978869
   • Školská 15, 968 01 Nová Baňa
   • 030232481
   • 2021137888
   • 0904069906
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje