Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
Adresa školyŠkolská 15, 968 01 Nová Baňa
Telefón045/68 56 523, 0911 978 869
E-mailriaditelczsnb@gmail.com
WWW stránkaalzbetka.edupage.org
ZriaďovateľRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Branislav Pirháč09057381620911978869riaditelczsnb@gmail.com
ZRŠIng. Júlia Hrmová045/68565230903017706julia.hrmova@gmail.com
Vých. poradcaIng. Iveta Motyková045/6856523 ivet.motykova@gmail.com
Vedúca ŠKDDarina Gašparová045/68565230904659910gasparova.darina@azet.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaPaedDr. Monika Solčanová 045/6856523
   
pedagogickí zamestnanciIng. Iveta Motyková 045/6856523
   
ostatní zamestnanciZuzana Tužinská 045/6856523
   
zástupcovia rodičovMgr. Libuša Zumerlingová 
 Mgr. Andrea Galetová  
 Ing. Viktória Valachovičová 
 Jozef Vozár 
   
zástupca zriaďovateľaMons. Peter Mišík 045/6857011
 Mgr. Peter Hudec 
 Ing. arch. Ján Kôpka 
 Gregor Káder 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúcičlenovia
MZ I. stupeńMgr. Marta Pirháčová A. Raffajová, M. Zimermanová, J. Gulášová , B. Pirháč, K. Rudincová, D. Gašparová, M. Briešková, V. Cehlárová , S. Habániková
PK humanitnáMgr. Stanislava PolcováA. Fidermák, K. Rudincová, A. Muchová, L. Bratková
PK prírodovednáMgr. Gabriela BudinskáJ. Hrmová, K. Králová, M. Solčanová, I. Motyková

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 181

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov241421221826191621181
z toho ŠVVP1 252522221
z toho v ŠKD201216162    66

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: 24/ počet dievčat 9

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2018: 24/ počet dievčat 9

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1/ počet dievčat 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

21

 9.roč.Spolu
Počet žiakov2121

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 4.ročSOŠSpolu
prihlásení81321
prijatí81321
% úspešnosti100100100

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEGHUVCHEINFKNBMATNEJOBNPVCPDAPRV
11,05    1  11,14    1
21,14    1  11,29    1,07
31,43    1 111,1  11 
41,81    1 11,051,81  11,43 
52,291,291,24 1,291 111,71     
61,761,81,481,681,561 11,161,96 1,08   
72,321,951,951,791,8911,841,051,212,162,051,42   
82,251,8821,561,941,061,69112,311,751   
92,522,12,052 1,9 1,052,21,951   

TriedaSJLSPRTHDTSVVLAVUMVYV
11,091 1  1
21,571 1  1
31,331 11,05 1
41,711 11,33 1
51,61111,06  1
61,9611,041,08  1
72,0511,051,17  1,11
82,19111  1
92,141 1 1 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1242400
2141400
3212100
4222200
5181800
6262600
7191900
8161600
9212100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
124127255,30127255,3000,00
214132694,71132694,7100,00
321185988,52185988,5200,00
422146669,81146669,8100,00
518113566,76113566,7600,00
626198379,32198079,2030,12
7192118113,972117113,9210,05
8162180136,252180136,2500,00
9212172108,602171108,5510,05

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %
Monitor SJL T 92067,2
Monitor MAT T 92061,8
   
SJL T51761,0
MAT T51761,6
   
KOMPARO 8.r.  
MAT951,2
DEJ949,2
FYZ970,9
SJL959,6
všeob.štud.predpokladov.963,3
   
KOMPARO 9.r.  
MAT1351,7
SJL1362,3

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

V školskom roku sa vyučovalo podľa Školského vzdelávacieho programu " Radostná cesta" pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie (ISCED - 1, ISCED - 2).

V 1.,2.,3.4.,5., 6., 7., 8. ročníku podľa inovovaného vzdelávacieho programu.

1. Prvý cudzí jazyk vyučujeme od 1. ročníka s hodinovou dotáciou, posilnené hodiny boli v ročníku: 5. a 7. (2,1).

2. Katolícke náboženstvo vyučujeme vo všetkých ročníkoch s dvojhodinovou dotáciou.

3. Informatiku vyučujeme v ročníku 3. - 8. s hodinovou dotáciou.

4. Predmet Technika vyučujeme v 5. - 9. ročníku.

5. Predmet TSV vyučujeme v skupinách, kde spájeme ročníky chlapcov a dievčatá.

6. Skupiny sú vytvorené na vyučovaní predmetov: TECH, ANJ, NEJ, KNB, INF.

7. Zvýšená dotácia je v predmetoch: BIO, CHE, FYZ, MAT, DEJ - predmety vyučujú kvalifikovaní pedagógovia.

8. Druhý cudzí jazyk vyučujeme od 7. ročníka s dvojhodinovou dotáciou.

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka0  
Prvého ročníka124 
Bežných tried815721
Špeciálnych tried0  
Pre nadaných0  
Spolu918121

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP205

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01515
vychovávateľov022
asistentov učiteľa022
školský psychológ011
spolu02020

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci sa počas roku vzdelávali podľa ponuky a výberu organizácii poskytujúcich priebežné vzdelávanie.

Na škole prebehlo v spolupráci s MPC Banská Bystrica vzdelávanie - Finančná gramotnosť.

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventov
1.kvalifikačná skúška6
2.kvalifikačná skúška2

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

SEPTEMBER 2018

- Výtvarná súťaž k 175. výročiu založenia spoločnosti Berndorf, 04. 09. 2018

I. kategória

Hanka Budinská - 3. miesto

II. kategória

Anežka Raffajová - 3. miesto

- Prevencia kriminality očami detí, 20. 09. 2018

Družstvo:

Sebastián Čík, Sabína Gregorová, Lilien Holubová, Tamara Petrášová - 1. miesto

OKTÓBER 2018

- Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ, 10. 10. 2018

Jednotlivci:

Samuel Škvarka - 2. miesto

Družstvo chlapcov

Pravoslav Bartoš, Damian Kopernický, Samuel Škvarka - 1. miesto

Družstvo dievčat:

Agáta Abrahámová, Lýdia Bratková, Tatiana Ďurčeková

- Projekt maľovanej cyklomapy Tekov deťom, 29. 10. 2018

Samuel Bratko - získal Diplom pre mladého umeleckého tvorcu.

NOVEMBER 2018

- Diecézna matematická súťaž: ,,Tri hlavy a tri perá“, 08. 11. 2018

Školu reprezentovalo družstvo:

Dávid Adamec, Samuel Pauček, Martina Štullerová

- Okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ, 08. 11. 2018

družstvo:3. miesto

Brieška Bruno, Budinská Nela, Danišová Alžbeta, Ďurček Frederik, Kasan Adam, Kasan Tomáš, Krčmárik Dávid, Oklapeková Martina, Paučeková Natália, Richterová Eliška, Škvarka Matúš, Tencer Matúš, Zumerlingová Tamara

- Školské majstrovstvá okresu Žarnovica žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu, 15. 11.2018

Dievčatá:

Martina Štullerová - 1. miesto, postup do krajského kola

Chlapci:

Sebastián Vozár - 1. miesto, postup do krajského kola

Samuel Pauček - 3. miesto, postup do krajského kola

Družstvo ZŠ sv. Alžbety:

Sebastián Vozár a Martina Štullerová - 1. miesto

- Medzinárodná informatická súťaž, 12. - 16. 11. 2018

Kategória: DROBEC /3. ročník/

Dávid Krčmárik

Kategória: BOBRÍK /4. - 5. ročník/

Adam Zumerling, Jakub Kopernický, Juraj Habánik, Ema Vozárová, Natália Paučeková, Noel Vallo, Barbora Štullerová, Nikola Budinská, Filip Valachovič, Veronika Kurzová, Mária Krčmáriková,

Kategória: BENJAMÍN /6. - 7. ročník/

Samuel Pauček, Tamara Petrášová, Sebastián Čík, Hana Mikušková, Nicolas Barborík, Lýdia Bratková, Paulína Valachovičová, Tomáš Jaďuď, Barbora Valentovičová, Katarína Petrášová, Martina Štullerová, Veronika Šusteková, Ivana Balážiová, Damián Štefanka, Paulína Budinská, Lilien Holubová, Sebastián Antony Gulliver, Sára Laktišová, Štefan Valentovič, Andrea Šályová, Šimon Pánik, Filip Oklapek,

Kategória: KADET /8. ročník/

Veronika Kôpková, Dávid Adamec, Samuel Bratko, Hugo, Grȕnermel

- Redakcia časopisu Rebrík 21. 11. 2018 za príspevok v časopise udelila:

DIPLOM Eme Vozárovej

DIPLOM pre žiakov z 5. ročníka ZŠ sv. Alžbety

- Školské majstrovstvá kraja Banská Bystrica žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu, 22. 11. 2018

Školu reprezentovali:

Samuel Pauček

Martina Štullerová

Sebastián Vozár

- Krajské kolo v recitácii kresťanskej poézie a prózy ,, ... a Slovo bolo u Boha ...“, 27. 11. 2018

I. kategória - poézia:

Tamara Valentovičová - 1. miesto

I. kategória - próza

Ivana Obrcianová - 1. miesto

II. kategória - poézia

Tamara Zumerlingová - 1. miesto

II. kategória - próza

Natália Paučeková - 2. miesto

III. kategória - poézia:

Sára Laktišová - 1. miesto

III. kategória - próza:

Samuel Pauček - 2. miesto

IV. kategória - próza:

Agáta Abrahámová - 2. miesto

- Okresné kolo olympiády v SJL, 28. 11. 2018

Pravoslav Bartoš - 3. miesto

- Okresné kolo Technickej olympiády - kategória A, B; 29. 11. 2018

Kategória A - súťaž dvojíc:

Dávid Adamec - 1. miesto

Damian Kopernický - 1. miesto

Kategória B

Sebastián Čík - 1. miesto

- Projekt maľovanej cyklomapy Tekov deťom, 29. 10. 2018

Diplom pre mladého umeleckého tvorcu získali:

Janka Budinská

Samuel Bratko

DECEMBER 2018

- MBF na GFŠ, 04. 12. 2018

Družstvo:

Pravoslav Bartoš, Ján Habánik, Juraj Majzler - 1. miesto

JANUÁR 2019

- Okresné kolo Olympiády z anglického jazyka, 16. 01. 2019

Kategória 1A

Tomáš Jaďuď - 1. miesto

Kategória 1B

Ján Habánik - 3. miesto

- Okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko, 29. 01. 2019

I. kategória

Alžbeta Danišová - 1. miesto

II. kategória

Natália Paučeková - 1. miesto

III. kategória

Paulína Valachovičová - 1 . miesto

- Vedomostná súťaž VŠETKOVEDKO /30. 01. 2019/ - veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

Do súťaže sa z našej školy zapojilo 9 žiakov 2. - 4. ročníka. Štyria žiaci získali titul

Všetkovedkov učeň a boli odmenení diplomom a ceruzkou.

Titul VŠETKOVEDKO a odmeny - kniha, hra alebo lego získali:

2. trieda:

Vanesa Adamcová

Ivana Obrcianová

4.trieda:

Dominika Králová

Natália Paučeková

Najúspešnejším riešiteľom bol Noel Vallo zo 4.triedy, ktorý získal najvyšší titul - Všetkovedko školy.

- Okresné kolo Matematickej olympiády Z5 a Z9, 30. 01. 2019

Kategória Z5:

Jakub Kopernický - 1. miesto

Veronika Kurzová - 2. miesto

Adam Zumerling - 3. miesto

Mária Krčmáriková - riešiteľka

Ema Vozárová - riešiteľka

Kategória Z9:

Pravoslav Bartoš - riešiteľ

- Regionálna literárna súťaž ZŠ - Rozpoviem ti ja rozprávočku, január 2019

I. kategória - próza

Janka Budinská - Zlaté pásmo

Adam Kasan - Zlaté pásmo

Natália Paučeková - Strieborné pásmo

Veronika Šusteková - Strieborné pásmo

Sofia Žňavová - Strieborné pásmo

Paulína Valachovičová - Strieborné pásmo

Tamara Zumerlingová - Bronzové pásmo

Noel Vallo - Bronzové pásmo

I. kategória - poézia

Paulínka Valachovičová - 2. miesto

Dominika Králová - Zlaté pásmo

Barbora Štullerová - Strieborné pásmo

II. kategória - próza

Timotej Petráš - Bronzové pásmo

FEBRUÁR 2019

- Krajské kolo Technickej olympiády - kategória A, B; 05. 02. 2019

Kategória B

Sebastián Čík - 1. miesto

Kategória A - súťaž dvojíc:

Dávid Adamec - riešiteľ

Damian Kopernický - riešiteľ

- Okresné kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ, 06. 02. 2019

Družstvo školy:

Barbora Hvizdáková, Sára Laktišová, Barbora Štullerová, Eliška Štullerová - 1. miesto

- Okresné kolo Geografickej olympiády, 07. 02. 2019

Kategória E

Pravoslav Bartoš - 1. miesto

Juraj Majzler - 3. miesto

Damian Kopernický - riešiteľ

Kategória F

Tomáš Jaďuď - 1. miesto

Martina Štullerová - úspešná riešiteľka

Samuel Pauček - riešiteľ

Kategória G

Jakub Kopernický - 2. miesto

Adam Zumerling - úspešný riešiteľ

Ema Vozárová - riešiteľka

- Okresné kolo Biologickej olympiády kat. C, teoreticko-praktická časť, 12. 02. 2019

Timotej Petráš - 3. miesto

Damian Kopernický - úspešný riešiteľ

- Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku pre žiakov ZŠ a SŠ, 13. 02. 2019

Kategória 1. A

Tomáš Jaďuď - riešiteľ

- Okresné kolo Dejepisnej olympiády, 14. 02. 2019

Kategória C

Sebastián Vozár - 3. miesto

Pravoslav Bartoš - úspešný riešiteľ

Kategória E

Katarína Petrášová - 1. miesto

Martina Štullerová - 2. miesto

Kategória F

Veronika Šusteková - 3. miesto

- Krajské kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ, 20. 02. 2019

Družstvo školy:

Barbora Hvizdáková, Sára Laktišová, Barbora Štullerová, Eliška Štullerová - 2. miesto

- Regionálna literárna súťaž ZŠ - Rozpoviem ti ja rozprávočku, 21. 02. 2019

I. kategória - próza:

Adam Kasan - zlaté pásmo - Stromčekov príbeh

Jana Budinská - zlaté pásmo - Vodník

Natália Paučeková - strieborné pásmo - Knižkár Machuľko

Veronika Šusteková - strieborné pásmo - Krajina škriatkov

Paulína Valachovičová - strieborné pásmo - O smutnom vodníkovi

Sofia Žňavová - strieborné pásmo - Smieško Eliška

Tamara Zumerlingová - bronzové pásmo - Pyšná víla Amália

I. kategória - poézia:

Paulína Valachovičová - 2. miesto - Nočný bes

Dominika Králová - zlaté pásmo - O krhličkách

Paulína Valachovičová - strieborné pásmo - Sfinga

Barbora Štullerová - strieborné pásmo - Vodník Viktor a víla Iva

II. kategória - próza:

Timotej Petráš - bronzové pásmo - Povstanie Magického lesa

MAREC 2019

- Krajské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko, 12. 03. 2019

I. kategória

Alžbeta Danišová - 2. miesto

II. kategória

Natália Paučeková - 2. miesto

- Okresné kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, 12. 03. 2019

II. kategória

Bianka Gregorová - DIPLOM a cena poroty za postup do celoslovenského kola

- Obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, 14. 03. 2019

I. kategória - poézia

Barbora Štullerová - 2. miesto

I. kategória - próza

Ivana Obrcianová - 1. miesto

II. kategória - poézia

Ema Vozárová - 1. miesto

Jakub Kopernický - 2. miesto

II. kategória - próza

Samuel Pauček - 1. miesto

Adam Zumerling - 3. miesto

Automatický postup do okresného kola:

I. kategória - próza

Natália Paučeková

II. kategória - poézia

Sára Laktišová

III. kategória - próza

Agáta Abrahámová

Automatický postup do regionálneho kola:

I. kategória - próza

Alžbeta Danišová

II. kategória - poézia

Ivana Balážiová

II. kategória - próza

Paulína Valachovičová

- Okresné kolo Biblickej olympiády, 20. 03. 2019

Družstvo - 1. miesto

Timotej Petráš

Katarína Petrášová

Šimon Peter Šuhajda

- Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach? 21. 03. 2019

I. kategória - riešitelia

Adam Kasan

Dominika Králová

Noel Vallo

- Krajské kolo Dejepisnej olympiády, 21. 03. 2019

Kategória E - riešiteľky

Katarína Petrášová

Martina Štullerová

- Okresné kolo Chemickej olympiády, 22. 03. 2019

Kategória D

Pravoslav Bartoš - 1. miesto

Šimon Peter Šuhajda - úspešný riešiteľ

Viktória Vozárová - úspešná riešiteľka

- Celoslovenské kolo recitačnej súťaže ... a Slovo bolo u Boha..., 23. 03. 2019

I. kategória - poézia

Tamara Valentovičová - 2. miesto

II. kategória - poézia

Sára Laktišová - čestné uznanie

- Okresné kolo Pytagoriády kat.P3 až P5, 26. - 27. 03 2019

Kategória P3

Tomáš Kasan - 1. miesto

Bruno Brieška - 3. miesto

Kategória P4

Natália Paučeková - 3. miesto

Dominika Králová - úspešná riešiteľka

Noel Vallo - úspešný riešiteľ

Adam Kasan - riešiteľ

Matúš Tencer - riešiteľ

Kategória P5

Veronika Kurzová - 1. miesto

Jakub Kopernický - 3. miesto

Adam Zumerling - riešiteľ

Ema Vozárová - riešiteľka

Natália Psotková - riešiteľka

Kategória P6

Samuel Pauček - 1. miesto

Paulína Valachovičová - úspešná riešiteľka

Lýdia Bratková - riešiteľka

Veronika Šusteková - riešiteľka

Kategória P7

Martina Štullerová - riešiteľka

Sebastián Čík - riešiteľ

- Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, 28. 03. 2019

I. kategória - poézia

Barbora Štullerová - 1. miesto, postup do RK

I. kategória - próza

Ivana Obrcianová - 1. miesto, postup do RK

Natália Paučeková - 2. miesto, postup do RK

II. kategória - poézia

Ema Vozárová - 1. miesto, postup do RK

Sára Laktišová - 3. miesto

II. kategória - próza

Samuel Pauček - 1. miesto, postup do RK

III. kategória - próza

Agáta Abrahámová - 1. miesto, postup do RK

APRÍL 2019

- Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, 04. 04. 2019

I. kategória - poézia

Barbora Štullerová - 2. miesto

I. kategória - próza

Ivana Obrcianová - 1. miesto

Alžbeta Danišová - 3. miesto

II. kategória - poézia

Ivana Balážiová - 3. miesto

II. kategória - próza

Samuel Pauček - 1. miesto

Paulína Valachovičová - 2. miesto

III. kategória - próza

Agáta Abrahámová - 2. miesto

- Okresné kolo Matematickej olympiády Z6 - 8, 09. 04. 2019

Kategória Z6

Samuel Pauček - 1. miesto

Paulína Valachovičová - 2. miesto

Lýdia Bratková - riešiteľka

Veronika Šusteková - riešiteľka

Kategória Z7

Patrik Galeta - riešiteľ

Sebastián Čík - riešiteľ

Martina Štullerová - riešiteľka

Kategória Z8

Dávid Adamec - riešiteľ

- Diecézne kolo Biblickej olympiády, 09. 04. 2019

Družstvo - 2. miesto

Timotej Petráš

Katarína Petrášová

Šimon Peter Šuhajda

- Krajské kolo Geografickej olympiády, 11. 04. 2019

Kategória F

Tomáš Jaďuď - riešiteľ

Kategória E

Pravoslav Bartoš - úspešný riešiteľ

- Oblastné kolo vedomostnej súťaže Medzníky druhej svetovej vojny 16. 04. 2019

Školu reprezentovalo družstvo, ktoré získalo ČESTNÉ UZNANIE v zložení

Sebastián Vozár

Šimon Peter Šuhajda

Timotej Škvarka

- Okresné kolo Biologickej olympiády, kategória E, 16. 04. 2019

Zoológia

Hana Mikušková - 2. miesto

Katarína Petrášová - 3. miesto

Botanika

Barbora Tichánková - 1. miesto

Laura Mária Sobčáková - 2. miesto

- Okresné kolo Biologickej olympiády, kategória D, 25. 04. 2019

Tamara Petrášová - úspešná riešiteľka

Tomáš Jaďuď - úspešný riešiteľ

- Krajské kolo Chemickej olympiády, 26. 04. 2019

Pravoslav Bartoš - úspešný riešiteľ

- Okresné kolo v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ McDonald´s Cup 2018/2019, 30. 04. 2019

Školu reprezentovalo družstvo:

Martina Oklapeková, Timotej Boroš, Frederik Ďurček, Adam Kasan, Tomáš Kasan, Matúš Škvarka, Matúš Tencer, Filip Valachovič - 2. miesto

MÁJ 2019

- Krajské kolo astronomickej vedomostnej súťaže ,,Čo vieš o hviezdach?“, 02. 05. 2019

I. kategória

Noel Vallo - 4. miesto

Dominika Králová - riešiteľka

Adam Kasan - riešiteľ

- Územné kolo súťaže Družstva mladých zdravotníkov, 02. 05. 2019

Školu reprezentovali:

Šimon Peter Šuhajda, Ľudmila Pálenkášová, Tomáš Jaďuď, Daniel Polc, Jozef Zimerman, Viktória Paulíková

- Okresné kolo malý futbal mladších žiakov ZŠ - Školský pohár Slovenskej sporiteľne, 03. 05. 2019

Školu reprezentovali:

Nicolas Barborík, Samuel Debnár, Filip Oklapek, Samuel Pauček, Dominik Šály, Štefan Valentovič, Adam Zumerling

- Štafetový beh o Pohár primátora mesta Nová Baňa, 07. 05. 2019

Družstvo - 2. miesto

Pravoslav Bartoš, Samuel Bratko, Sabína Gregorová, Lilien Holubová, Samuel Škvarka, Timotej Petráš, Adam Zumerling,

- Krajské kolo Biologickej olympiády kategórie E, 07. 05. 2019

Botanika

Laura Mária Sobčáková - úspešná riešiteľka

Barbora Tichánková - úspešná riešiteľka

Zoológia

Hana Mikušková - úspešná riešiteľka

- Krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2018, 06. 05. 2019

I. kategória - próza

Ivana Obrcianová - 3. miesto

- Diecézne kolo výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže, 10. 05. 2019

ZŠ sv. Alžbety - DIPLOM za najúspešnejšiu školu

II. kategória

Bianka Gregorová - 1. miesto

Matej Bratko - 3. miesto

IV. kategória

Hanka Budinská - 2. miesto

V. kategória

Anežka Raffajová - Cena poroty

- Matematický klokan, máj 2019

Do súťaže sa zapojilo 24 žiakov 1. - 9. ročníka. Rozhodli sa zmerať si sily so svojimi rovesníkmi v rámci celého Slovenska.

Úspešní riešitelia:

1. ročník - Elin Holubová

5. ročník - Veronika Kurzová, Ema Vozárová, Adam Zumerling

9. ročník - Pravoslav Bartoš

Školským šampiónom sa stala VERONIKA KURZOVÁ.

Všetci súťažiaci boli ocenení diplomom a tí najúspešnejší vecnou cenou.

- Okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2019, 15. 05. 2019

I. kategória

Tamara Valentovičová - 1. miesto

II. kategória

Ivana Balážiová - 1. miesto

III. kategória

Ľudmila Pálenkášová - 1. miesto

- Celoštátne kolo výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže, máj 2019

V. kategória

Anežka Raffajová - 3. miesto

- Okresné kolo v atletike žiakov ZŠ, 20. 05. 2019

Beh na 1000 m

Samuel Škvarka - 2. miesto

Pravoslav Bartoš - 3. miesto

- Priateľský futbalový zápas dievčat, 28. 05. 2019

3. miesto

Agáta Abrahámová, Simona Adamcová, Tatiana Ďurčeková, Pavlína Mašírová, Nikola Muranská, Kristýna Tichánková,

- Diecézna súťaž ,,Spievajme Pánovi“, 29. 05. 2019

I. kategória

Tamara Zumerlingová - 1. miesto

II. kategória

Paulína Valachovičová - 2. miesto

III. kategória

Kristýna Tichánková - 3. miesto

kategória - skupinky - 3. miesto

Agáta Abrahámová, Viktória Škvarková, Kristýna Tichánková, Paulína Valachovičová

- Celoslovenská vedomostná súťaž Slovenská Zoo Lympiáda 2019, 30. 05. 2019

Pravoslav Bartoš - 2. miesto

Jeremiáš Kováč - 4. miesto

Timotej Petráš - úspešný riešiteľ

- Regionálna výtvarná a literárna súťaž Dodekova Nová Baňa, 31. 05. 2019

Výtvarné práce - II. kategória

Vanesa Adamcová - 2. miesto

Viktória Sedliaková - 3. miesto

Výtvarné práce - III. kategória

Janka Budinská - 3. miesto

Literárne práce - II. kategória

Mária Krčmáriková - 1. miesto

Jakub Kopernický - 2. miesto

JÚN 2019

- Ľahkoatletický míting, 04. 06. 2019

1. ročník

Viktória Sedliaková - beh na 60 m - 2. miesto

Jakub Fidermák - beh na 60 m - 2. miesto

2. ročník

Hanka Szȕcsová - beh na 60 m - 1. miesto

- skok do diaľky - 1. miesto

Ivana Obrcianová - beh na 250 m - 2. miesto

3. ročník

Martina Oklapeková - beh na 60 m - 2. miesto

Tamara Zumerlingová - skok do diaľky - 2. miesto

Timotej Boroš - beh na 250 m - 3. miesto

4. ročník:

Matúš Škvarka - beh na 250 m - 3. miesto

Natália Paučeková - beh na 60 m - 1. miesto

- kriketka - 1. miesto

Nela Budinská - beh na 250 m - 1. miesto

Filip Valachovič - beh na 60 m - 2. miesto

Noel Vallo - skok do diaľky - 2. miesto

5. ročník:

Jakub Kopernický - beh na 500 m - 1. miesto

Juraj Habánik - skok do diaľky - 1. miesto

Adam Zumerling - skok do výšky - 2. miesto

6. ročník:

Sára Laktišová - beh na 60 m - 2. miesto

Lýdia Bratková - beh na 500 m - 2. miesto

Martina Brenkusová - skok do výšky - 3. miesto

Štefan Valentovič - beh na 250 m - 2. miesto

7. ročník:

Lilien Holubová - beh na 60 m - 2. miesto

Sabína Gregorová - beh na 500 m - 3. miesto

Martina Štullerová - vrh guľou - 1. miesto

Peter Štefanka - beh na 1000 m - 3. miesto

Šimon Pánik - skok do diaľky - 3. miesto

8. ročník:

Dávid Adamec - vrh guľou - 1. miesto

Damian Kopernický - beh na 1000 m - 1. miesto

- skok do výšky - 2. miesto

Barbora Tichánková - beh na 1000 m - 3. miesto

9. ročník:

Filip Melicher - skok do diaľky - 2. miesto

Pravoslav Bartoš - beh na 1000 m - 1. miesto

Samuel Škvarka - beh na 60 m - 3. miesto

Agáta Abrahámová - skok do výšky - 2. miesto

Kristýna Tichánková - skok do diaľky - 1. miesto

- Celoštátna súťaž v umeleckom prednese slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy DILONGOVA TRSTENÁ, 07. 06. 23019

II. kategória - poézia

Sára Laktišová - 1. miesto

III. kategória - próza

Agáta Abrahámová - 2. miesto

- Žiaci prijatí u pána primátora, 20. 06. 2019

9. roč.

Agáta Abrahámová

Pravoslav Bartoš

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Podujatia školy po mesiacoch

September

Začitok školského roku - slávnostná svätá omša

Výzdoba oltára sv. Antona Paduánskeho pri príležitosti Roľníckej nedele

Púť v Kohútove

Prevencia kriminality očami detí - Kto je páchateľ

Zber starého papiera ( počas celého školského roku)

Púť birmovancov strarobylá Nitra - žiaci 9. ročníka

Účasť žiakov na Envirofeste

Deň bez áut - iný "dopravný prostriedok príchodu do školy"

Biela Pastelka - finančná zbierka žiakov a zamestnancov

Exkurzia Múzeum holokaustu - Sereď

Október

Žiacke ružencové piatky vo farskom kostole

Mesiac úcty k starším, návšteva detí s ŠKD v domove dôchodcov s kultúrnym programom

Plenárne rodičovské spoločenstvo

Púť na Staré Hory deti, rodičia a starí rodičia

Zasadnutie rady školy

Realizácia vyšetrenia profesionálnej orientácie žiakov 9. ročníka

Triedne besiedky pre starých rodičov - Deň so starkým, starkou

Milión detí sa modlí ruženec - zapojení všetci žiaci školy, miesto modlitby kostol sv. Alžbety

Duchovná obnova 8. ročník

November

Deviatnik, školský rozhlas pred výročím školy

Akadémia k patrónke školy

Komparo 8., 9. ročník

A slovo bolo u Boha - BB

Stredoškolák - ZH

TESTOVANIE 5

Plavecký výcvik Vyhne - 6. ročník

Divadelné predstavenie žiaci 7. - 9. ročník

Duchovná obnova 7. ročník

VŠEDKOVEDKO

December

Adventné obdobie

Svätenie adventných vencov

Stretnutie s Mikulášom

Vianočné besiedky žiakov prvého stupňa pre rodičov a starých rodičov

Tvorivé dielne - žiaci prvého stupňa

Kultúrne podujatie zamestnanci a rodičia - koncert

Benefičný koncert - My a naše mesto

Posedenie s dôchodcami

Jasličková pobožnosť

Návšteva domova dôchodcov - deti v ŠKD

Január

Novoročné svätenie tried a priestorov školy

Športové súťaže

Zasadnutie triednych spoločenstiev

Zasadnutie rady rodičov

Koncert - folklór regiónu

Ukončenie prvého polroku

Február

Lyžiarsky kurz 7. ročník

Ples rodičov a priateľov školy

Karneval žiaci 1. - 9. ročník

Duchovná obnova 9. ročník

Prax študentov v ŠKD a na I. stupni

Marec

Modlitba krížovej cesty zamestnancov

Ocenenie pg. zam. primátorom mesta

DOD pre verejnosť

Stretnutie učiteľov prvých ročníkov a učiteľov materskej školy

Návšteva detí MŠ v prvej triede

Prezentácia školy v materskej škole pre rodičov predškolákov

Apríl

Zápis do prvého ročníka

TESTOVANIE T9

Deň učiteľov KŠ

Deň Zeme - aktivity pri čistení: Kalvária, Kohútovo, Gápel, okolie školy

Duchovné cvičenia zamestnancov - Sampor

Púť do Portugalska - Fatima

Tvorivé dielne II. stupeň

Máj

Birmovka

Akadémia ku Dňu matiek vystúpenie v meste

Akadémia ku Dňu matiek vo farskom kostole

Triedne besiedky pre maminky a staré mamy

Valné zhromaždenie ZKŠS - Stará Lesná

Duchovná obnova 5. ročník

Duchovná obnova 6. ročník

Plavecký výcvik žiaci 3. - 4. ročníka - Vyhne

Organizácia súťaže "Spievajme Pánovi" - diecézne kolo

Prax študentov v ŠKD

Jún

Oslava MDD - organizácia Žiacka rada

Športové súťaže, vedomostné

Týždeň športu v Novej Bani účasť na súťažiach a ich organizácia

Vyhodnotenie najlepších žiakov u primátora mesta

Púť zamestnancov a rodičov - Mariazell

Duchovná obnova pre všetkých žiakov v škole - Terl Briant (UK) & žalmoví bubeníci

Koncoročné výlety žiakov

Spoločné "opekačky" tried v areáli školy

Venček žiakov 8. a 9. ročníka

Slávnostná sv. omša vo FK a vyhodnotenie 2. polroka

Ukončenie školského roka

Počas školského roka žiaci pravidelne v stredu pripravovali sv. omšu v kostole sv. Alžbety, zúčastňovali sa detskej sv. omši vo FK v piatok.

Žiaci sa zučastňovali súťaží podľa termínovníkov počas celého školského roku.

Žiaci pravidelne absolvovali jednodňovú duchovnú obnovu pod vedením sestier a p. kaplána

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty :

Dlhodobé a pravidelne sa opakujúce projekty:

Zdravá škola

Recyklohry - zber a triedenie malých elektrospotrebičov, starých bateriek

Koledovanie - Dobrá novina

Adopcia srdca

Biela pastelka

Deň narcisov

Školské ovocie

Zber starého papiera

Nenápadní hrdinovia

Európsky týždeň mobility - Deň bez áut

Projekt - "...ideme hrať ping - poooooong..." - realizácia na škole

Milión detí sa modlí ruženec

Zapojenie do projektu: Národný projekt: "Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"

Národný projekt: "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety"

Národný projekt: "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"

Projekt: "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí"

Zapojenie školy Národný projekt " Podpora detí pred násilím"

Projekty vypracované v školskom roku:

Záhrada, ktorá učí 2019 - neúspešný

Žiadosť o poskytnutí NFP: Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP v ZŠ sv. Alžbety - schválený

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 15.4. 2019

Druh inšpekcie: Následná

Odstránenie nedostatku v predmete telesná a športová výchova, realizácia plaveckého výcviku na druhom stupni. Plavecký výcvik bol realizovaný v 6. ročníku.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Materiálno technické podmienky sa neustále zlepšujú. V tomto školskom roku sme v prvom rade:

- doplnili technické pomôcky, učebné pomôcky a športové náradie,

- inštalácia kamerového systému do tried a na chodbu na druhom poschodí,

- vymaľovali sme triedy, ktoré boli najviac poškodené,

- vymaľovanie radiátorov v triedach,

- vymenili sme vstupné dvere na prízemí, nakoľko pôvodné boli už veľmi poškodené a neopraviteľné,

- oprava plafónu vo vstupe do budovy,

- ochranný náter strechy telocvične,

- zriadená bola druhá zborovňa pre podporný tím (asistenti),

- pri altánku sme vybudovali: Malé zetko so stenou z lana.

Materiálno - technické podmienky sa opäť zlepšili, čím sme vytvorili predpoklad pre kvalitnejšiu výučbu a príjemnejšie prostredie pre žiakov i učiteľov.

Potreby a pripravované plány

V dlhodobejšom horizonte je plán:

- výmena vstupných dverí do tried na prvom a druhom poschodí

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov boli poskytnuté vo výške 407 545

2. Dotácie na ŠKD a CVČ 27 659 €

3. Dopravné žiakov 1 344 €

4. Dotácia na asistenta učiteľa 20 160 €

5. Dotácia na nákup učebníc 53 €

6. Vzdelávacie poukazy 3 360 €

7. Hmotná núdza 251,40 €

8 . Dotácia na žiakov zo soc. znev. prostredia 300 €

9. Príspevok rodičov: za pobyt detí v ŠKD 2 405 €

na CVČ 1 118 €

10. Príspevok na : lyžiarsky výcvik 2 850 €

Ostatné výnosy 652,51 €

Prenos z roku 2017 93 €

Prenos do roku 2019 - 47,08 €

Príjmy celkom: 467 743,83 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

V oblasti materiálno-technickej boli ciele a úlohy splnené.

V oblasti vzdelávania žiakov máme stále priestor na zlepšovanie. Učitelia sa neustále vzdelávajú, prostredníctvom MPC a akreditovaných inštiúciach, využívajú internet, web stránku "Zborovňa", " DATAKABINET", program ALF, v ktorých si každý môže pre svoj predmet nájsť pomôcky a inšpirácie. Pri vyučovaní používajú interaktívnu tabuľu, PC a množstvo pomôcok, čím zatraktívňujú svoje hodiny.

Testovanie 9, Testovanie 5 i KOMPARO ukázalo, že žiaci boli učiteľmi dobre pripravení z matematiky i slovenského jazyka a literatúry. Všetci žiaci sa dostali na vybrané stredné školy.

Žiakom s vývinovými poruchami učenia sme zabezpečili pomoc 2 asistentiek, 1 školského psychológa.

Významnou bola oblasť výchovy, na ktorú kladieme v našej škole dôraz. Potešujúce je, že sme zlepšili spoluprácu s rodičmi, čo sa odrazilo na výsledkoch. U problémových žiakov nastalo zlepšenie v správaní a následne aj vo vzdelávacích výsledkoch.

V duchovnej oblasti bol prínosom p. kaplán, ktorý si deti získal nielen svojím prístupom, ale aj tým, že im venoval množstvo voľného času, čo využívali na aktivity a osobné rozhovory. Rehoľné sestry s p. kaplánom organizovali v rámci vyučovania duchovné obnovy pre žiakov II. stupňa v pastoračnom centre. O formáciu učiteľov sa staral p. dekan Mons. Peter Mišík. Na začiatku školského roku sme absolvovali jednodňovú duchovnú obnovu s ThLic Martinom Ďuračkom školským vikárom. Na duchovné cvičenia sme boli v Sampore - Kláštore Premenenia Pána.

V oblasti výchovy a vzdelávania máme stále rezervy, ktoré máme možnosť zlepšovať v ďalších rokoch.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- materiálno - technická oblasť,

- výsledky v olympiádach, speváckych, športových, výtvarných a recitačných súťažiach,

- starostlivosť o integrovaných žiakov,

- kvalifikovanosť pedagógov, ich ďalšie vzdelávanie,

- zapojenosť školy do národných projektov,

- školská knižnica,

- spolupráca s rodičmi,

- vzdelávacie výsledky - Testovanie 5, Testovanie 9, KOMPARO,

- počet žiakov zapojených do mimoškolskej činnosti,

- práca a výsledky záujmovej činnosti v CVČ,

- atmosféra v škole.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

oblasť výchovy

- dôslednosť pri plnení stanovených cieľov,

- častejšie stretnutia so zákonným zástupcom žiaka, ktorý má problémy.

oblasť vzdelávania

- využívanie techniky na hodinách, ktorá je na škole / PC, interaktívne tabule.../,

- využívanie medzipredmetových vzťahov, pripravovanie žiakov do praxe.

Návrh opatrení:

oblasť výchovy

- duchovné obnovy pre žiakov II. stupňa konať 2 x do roka,

- vychovávať osobným príkladom, hľadať vhodné cesty pre spoluprácu so žiakom.

oblasť vzdelávacia

- využívanie PC, interaktívnych tabúľ na hodinách všetkými učiteľmi,

- pripravovať žiakov do praxe - viacej tvorivosti, riešenie úloh, ktoré vychádzajú z reálneho života,

- zlepšiť motiváciu hodín a vyučovania,

- hodiny pripravovať tak, aby boli pre žiakov zaujímavé.

materiálna oblasť

- hľadať možnosti ako získať finančné prostriedky.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Úspešnosť prijímania absolventov našej školy na ďalšie štúdium v školskom roku 2018/2019 bola 100%. Žiaci boli prijatí na školy podľa vlastného výberu.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

- vyučovacie predmety boli rozvrhnuté v rozvrhu v súlade so psychohygienickými požiadavkami, s dodržanou dĺžkou prestávok,

- vývinové a individuálne potreby žiakov boli zohľadňované /asistentka učiteľa pomáhala integrovaným žiakom na hlavných predmetoch/,

- na škole poskytoval služby školský psychológ pre žiakov, rodičov a zamestnancov,

- žiaci dodržiavali pitný režim,

- žiaci počas pekného počasia strávili veľkú prestávku na školskom dvore,

- za priaznivého počasia učitelia na výučbu použili altánok na školskom dvore,

- stravovanie žiakov bolo zabezpečené v ŠJ ZŠ J. Zemana,

- po vyučovaní mali žiaci možnosť stráviť čas v ŠKD a pracovať v krúžkoch, ktoré zastrešuje CVČ.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuVedúci
MASLOMgr. K. Králová, Mgr. S. Polcová
Mladý olympionikMgr. K. Králová, Mgr. G. Budinská
Informatický krúžokMgr. Marta Pirháčová
Technický krúžokMgr. L. Bratková, PaedDr. M. Solčanová
Mladý záchranárIng. J. Hrmová
Potulky prírodouMgr. M. Pirháčová
Pohybové hry Ing. M. Zimermanová
LegáčikMgr. J. Gulášová
Futbalový a floralovýMgr. A. Fidermák
Spevácky zbor AlžbetkaMgr. Andrea Raffajová, PaedDr. M. Solčanová
Divadelný krúžokPhDr. K. Rudincová
Mladý recitátorMgr. M. Briešková
  
  
ŠKDD. Gašparová, Mgr. V. Cehlárová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičm napreduje. Opäť nám pomáhali pri príprave a organizovaní 15. plesu rodičov a priateľov školy, v hojnom počte sa ho aj zúčastnili a v neformálnom prostredí sme sa navzájom lepšie spoznali.

Rodičia i starí rodičia sa zúčastňovali a pomáhali nám pri projektových dňoch.

Zúčastnili sa spolu so zamestnancami na púti do Mariazellu.

Sponzorsky vypomáhali.

Úzko spolupracovali na rôznych mimoškolských akciách.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

ZŠ sv. Alžbety spolupracovala:

- so zriaďovateľom školy, s DŠÚ - p. Ing. Mgr. Janou Brázdilovou, ThLic. Martinom Ďuračkom,

- s Farským úradom v Novej Bani,

- s MsÚ v Novej Bani,

- so ZŠ J. Zemana v Novej Bani,

- s MŠ v meste,

- s CVČ v Novej Bani, Žarnovici,

- so SŠ Hrabiny,

- so školami Banskobystrickej diecézy,

- s Mestskou políciou v Novej Bani / prednášky/,

- s CPPPa P v Žarnovici,

- so špeciálnou pedagogičkou Mgr. Annou Škvarkovou,

- s hasičmi, záchrannou službou, políciou,

- s vysokými a strednými školami pri zabezpečovaní praxe študentov.

Záver

Vypracoval: Mgr. Branislav Pirháč

V Novej Bani 20. septembra 2019

Správa prerokovaná na pedagogickej rade dňa:

26.9. 2019

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy dňa: 2.10.2019 PREROKOVALA Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach katolíckej školy ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa za školský rok 2018/2019

Predseda RŠ: PaedDr. Monika Solčanová

Schválenie zriaďovateľom školy:

Stanovisko zriaďovateľa:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

SCHVAĽUJE - NESCHVAĽUJE

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach katolíckej školy ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa za školský rok 2018/2019

Dňa:

Riaditeľka DŠÚ: Ing., Mgr. Jana Brázdilová

  • Kontakty

   • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
   • riaditelczsnb@gmail.com
   • 045/6856523 0911978869
   • Školská 15, 968 01 Nová Baňa
   • 030232481
   • 2021137888
   • 0904069906
 • Fotogaléria

  • Reprezentanti školy
  • Nástenky
  • Naše práce
  • Vieme, kde patria, 13. 03. 2020
  • Výtvarné práce zo súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ - postup do celoslovenského kola
  • Aj BIO želé cukríky sa dajú vyrobiť, 12. 03. 2020
  • Vyrábame penový hasiaci prístroj, 12. 03. 2020
  • Dopravné prostriedky z recyklomateriálu - siedmaci na technike, 09. 03. 2020
  • Prečo vetráme? 09. 03. 2020
  • Dýchame všetci rovnako?,  6. 03. 2020
  • Karneval, 21. 02. 2020
  • Workshop IT Akadémie pre piatakov a šiestakov, 21. 02. 2020