• PRED VEĽKOU NOCOU

     • Pred Veľkou nocou prežili deti v škole príjemné dopoludnie. Pracovali v skupinách a všetky úlohy boli s veľkonočnou tematikou. Povinné úlohy zo slovenského jazyka a matematiky zvládli hravo. Mnohých zlákali aj nepovinné úlohy. Trošku viac námahy museli vynaložiť pri tvorivých úlohách. Svoju kreativitu dokázali pri tvorbe básne, príbehu, inzerátu na predaj veľkonočných ozdôb, pozvánky a správy o ozdobovaní vajíčok pre chlapcov. Vymyslieť najzaujímavejšie vajíčko nebolo také jednoduché, ale podarilo sa – viď fotoalbum  - PRED VEĽKOU NOCOU 😊

     • VŠETKOVEDKO – VYHODNOTENIE

     • Do súťaže sa zapojilo 7 žiakov 2. – 4. ročníka. Veľkú radosť mali deti pri vyhodnotení. Získali zaujímavé odmeny – knihu, hlavolam, tunelovú šatku, ceruzku a diplom. Ceny boli rozdelené podľa úspešnosti. Milo nás prekvapila druháčka Klára Gregorová, ktorá získala titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY. Všetkým blahoželáme!

     • Vedúca školskej jedálne OZNAMUJE:

     • Žiaci, ktorí sa stravovali tento týždeň (od 22.03.2021 do 26.03.2021) budú automaticky prihlásení na ďalší týždeň (29.03.2021 – 31.03.2021), v prípade choroby, prosím odhlasovať zo stravy. Žiaci, ktorí sa nestravovali v marci a majú záujem o stravu od 29.03.2021 do 31.03.2021 sa musia nahlásiť cez www.eskoly.sk alebo mailom sjzsjzemana.sk a uhradiť režijne náklady 4€.

     • Od 22.03.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa

     • Podmienkou účasti žiaka  na prezenčnom vyučovaní (v škole)  je negatívny test na COVID -19 jedného z rodičov, pričom test nesmie byť starší ako 7 dní.

      Škola nemá zriadené vlastné odberové miesto; na testovanie môžete využiť verejné odberové miesto v meste Nová Baňa .

      V čae od 8:00 do 16:00 v MOM MEDIFORM s.r.o., Cintorínska 20, Nová Baňa. Testovacie miesto bude označené nápisom PRE ŠKOLY.

      Podmienky nástupu žiaka do školy:

      • úplne zdravé dieťa (bez akýchkoľvek príznakov nachladnutia, choroby, kašeľ, nádcha, zvýšená teplota, zažívacie ťažkosti, atď.),

      • v karanténe nemôže byť dieťa, zákonný zástupca, ani nikto z rodiny žijúci v tej istej domácnosti,

      • vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo je možné poslať online cez edupage), 

      • žiaci musia mať rúško počas celého pobytu v škole  i v ŠKD (v skrinke náhradné rúško).

       

      Žiaci I. stupňa

      •  sa budú učiť v škole  denne od 7:35 do  11:10 hod. respektíve do 12:05
      • ŠKD funguje do16:00
      • obedy v školskej jedálni budú žiakom poskytované v čase od 11:20 hod.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

       

      Nová Baňa 18.3.2021                                                                                           Mgr. Branislav Pirháč

                                                                                                                                                  riaditeľ

     • Riaditeľ školy oznamuje:

     • Na základe pandemickej situácie a stavu v okrese Žarnovica – COVID AUTOMAT – tretí stupeň varovania - teda bordový, bude vyučovanie od 22.3.2021 ročníkov 1. – 4. prebiehať PREZENČNOU FORMOU.

      Ročníky 5. - 9. pokračujú DIŠTANČNOU FORMOU, podľa stanoveného rozvrhu.

      Pre nástup do školy je zákonný zástupca povinný absolvovať test a mať negatívny výsledok, v edupage vypísať prehlásenie, poskytnúť k nahliadnutiu výsledok testu, vybaviť žiaka ochranným rúškom.

      ŠKD bude v činnosti do 16.00 hod.

      Stravovanie v ŠJ ZŠ J. Zemana – nutné nahlásenie do 19.3.2021 (piatok) do 12.00 hod na: www.eskoly.sk/novabana

     • Vážení rodičia!

     • Na základe pandemickej situácie v okrese Žarnovica – COVID AUTOMAT – štvrtý stupeň varovania - teda čierny, zníženie mobility obyvateľov, bude vyučovanie od 15. 3. 2021 všetkých ročníkov naďalej prebiehať DIŠTANČNOU FORMOU!

      Prezenčná forma (ŠKD) je umožnená len pre pracujúcich rodičov v zdravotníctve a v kritickej infraštruktúre. Činnosť od 7.00 do 12.00. Záujem žiadam nahlásiť telefonicky, emailom (0911 978 869/ riaditelczsnb@gmail.com)

      Predpokladaný nástup žiakov na prezenčné vzdelávanie – aktuálne informácie - budú zverejňované na stránke školy  https://alzbetka.edupage.org     

     • Do pozornosti deviatakom a ich rodičom - č. 4

     • Prihlasovanie na SŠ.

      Prihláška na SŠ

      - zákonní zástupcovia - zadávajte elektronické prihlášky na SŠ cez Edupage školy.

      - Ako ju nájdeme?

      1. Edupage konto -  rodič    
      2. Úvod
      3. Prijímačky na SŠ 2021
      • Z.z. môže podať najviac 4 prihlášky na štúdium na SŠ, z toho: najviac dve prihlášky pre talentovkové odbory a najviac dve prihlášky pre netalentovkové odbory.
      • Pripomíname: vložiť naskenované diplomy, potvrdenie od lekára /ktorí to potrebujú na základe kritérií školy/
      • V prípade nejasností sa obráťte na Ing. I. Motykovú – výchovnú poradkyňu.
     • ,,Zahrajme sa na dizajnérov“, 3. 3. 2021

     • Do projektu Recyklohry - pod vedením p. uč. Pirháčovej -  sme poslali práce na tému: Zahrajme sa na dizajnérov. Deti vytvárali návrhy  krabíc na zber opotrebovaných batérií, ktorý na škole aj teraz prebieha. Výsledky prác si môžete pozrieť vo fotogalérii.

   • Kontakty

    • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
    • riaditelczsnb@gmail.com
    • 045/6856523 0911978869
    • Školská 15, 968 01 Nová Baňa Slovakia
    • 30232481
    • 2021137888
    • 0904069906
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje