• Deň Zeme u tretiakov, 22. 4. 2021

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme u tretiakov, 22. 4. 2021.

      Deň Zeme tretiaci oslávili s heslom: ,,Chránim našu Zem, preto recyklujem.“ Okrem ZOOM vysielania s ochranárom Tomášom sa tretiaci zamerali na recyklovanie plechoviek, plastov a papiera. Z plechoviek vyrábali kvetináče, do ktorých potom zasadili aksamietnice. Z plastových vrchnáčikov a kartónu vyrábali obrazy. V závere dňa sa preukázali vlastnoručne vyrobenými vizitkami ochranára prírody.

     • OZNAM

     • Nástup žiakov na prezenčné vzdelávanie 5.,6. a 7. ročník

      Na základe REGIONÁLNEHO COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMTU zo dňa 21.4.2021  od pondelka 26. 4. 2021 prechádzajú žiaci 5., 6. a 7. ročníka z dištančného vzdelávania na PREZENČNÉ vzdelávanie.

      Žiaci 1. – 4. a 8. – 9. pokračujú v prezenčnom vzdelávaní.

      Pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka jednou z podmienok nástupu do školy je predloženie negatívneho výsledku testu. V pondelok pri nástupe predloží k nahliadnutiu doklad o negatívnom výsledku testu (spolu s dokladom o negatívnom výsledku testu, alebo platnej výnimke  jedného zo zákonných zástupcov a s čestným vyhlásením [8a], ktoré je možné poslať cez EDUPAGE).

      Zákonní zástupcovia žiakov 1. – 4. ročníka v pondelok predkladajú čestné vyhlásenie cez EDUPAGE [11a] a k nahliadnutiu výsledok negatívneho testu, alebo platnej výnimky.

     • Oznam pre stravníkov

     • Žiaci 5, 6 a 7  ročníkov, ktorí  majú záujem o školské stravovanie od 26.04.2021 sa musia nahlásiť  na www.eskoly.sk alebo mailom sjzsjzemana@gmail.com do 23.04.2021 a uhradiť RN v sume 4 € na č. účtu: SK76 0200 0000 0016 6584 1853.

                                                                                                                Ing. Svetlana Kamenská

                                                                                                                            vedúca ŠJ

     • Testovanie žiakov

     • Vďaka spoločnosti MEDIFORM s.r.o. Nová Baňa bude testovanie žiakov prebiehať v piatok 23.4. od 13:00 hod. a v sobotu 24. 4. od 8:00 hod. výterom v prednej časti nosa.

     • Oznam

     • Vyhláška č. 175 ÚRVZSR z 15.4.2021

      odst. 3 pís. a, b,

      Respirátor možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky.

      • žiakov v škole, školskom zariadení
      • pedagogických a odborných zamestnancov v rámci výchovnovzdelávacieho procesu
     • OZNAM PRE STRAVNÍKOV

     • Žiaci 8. a 9. ročníka,  ktorí majú záujem o školské stravovanie od 19.04.2021 sa musia nahlásiť cez www.eskoly.sk alebo mailom sjzsjzemana@gmail.comuhradiť režijne náklady v sume 4 €.

                                                                                                                           Ing. Svetlana Kamenská

                                                                                                                            vedúca ŠJ

     • OZNAM

     • Na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12.4.2021 číslo: 2021/12811:1-A1810, s účinnosťou od 19.4.2021  obnovuje prezenčné školské vyučovanie v 8. a 9. ročníku.

      Od 26.4.2021 obnovuje prezenčnú formu vzdelávania pre všetky ročníky – škola sa riadi okresným COVID AUTOMATOM.

      Podmienkou nástupu do školy je NEGATÍVNY výsledok antigénového/PCR testu jedného zákonného zástupcu,  od 5. ročníka aj žiaka a vypísaného čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, (Testovanie je možné na odbernom mieste v priestoroch IRS s.r.o., na adrese Cintorínska 20, Nová Baňa). Za zdravotný stav v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca. Do školy nastupuje úplne zdravý žiak (bez akýchkoľvek príznakov nachladnutia, choroby, kašeľ, nádcha, zvýšená teplota, zažívacie ťažkosti, atď.) V karanténe nemôže byť žiak, zákonný zástupca, ani nikto z rodiny žijúci v tej istej domácnosti.

      Testovanie s frekvenciou sedem dní: zákonný zástupca a žiak 5. - 9. ročníka, zamestnanci školy. Výnimky: dva týždne od podania druhej dávky vakcíny proti COVID u, prekonanie ochorenia COVID v predchádzajúcich troch mesiacoch.

      Žiak 5. –  9. ročníka je povinný mať v priestoroch školy prekryté horné dýchacie cesty RESPIRÁTOROM počas celého pobytu.

      Školská dochádzka:

       

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka a žiak  neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

       

      Naďalej odporúčame sledovať stránku školy.

                    

             Mgr. Branislav Pirháč

      riaditeľ

     • Výsledky súťaže

     • 8. 4. 2021 sa konalo online okresné kolo Biologickej olympiády, kat. E, odbor botanika a zoológia. Súťaži sa zúčastnili žiačky:

      Viktória Paulíková - odbor BOTANIKA

      Hana Mikušková - odbor ZOOLÓGIA

      Obidve žiačky skončili na 1. mieste vo svojom odbore, stali sa úspešnými riešiteľkami a postupujú do krajského kola súťaže.

      Ďakujeme za reprezentáciu a GRATULUJEME

     • Oznam pre stravníkov

     • Všetkých stravníkov, ktorí sa stravovali v mesiaci marec, automaticky prihlasujem na mesiac apríl (v prípade choroby alebo karantény, prosím odhlasovať sa zo stravy). Žiaci, ktorí sa nestravovali v marci a majú záujem o stravu v apríli, sa musia nahlásiť cez www.eskoly.sk alebo mailom sjzsjzemana.sk a uhradiť režijne náklady v sume 4€.

                                                                                                                                               Ing. Svetlana Kamenská

                                                                                                                                                             vedúca ŠJ

       

     • Vážení rodičia

     • Po veľkonočných prázdninách od 7.4.2021, pokračujú žiaci prvého stupňa (1. – 4- ročník) prezenčnou formou vzdelávania.

      Podmienkou účasti žiaka  na prezenčnom vyučovaní (v škole) je negatívny test na COVID -19 jedného z rodičov, pričom test nesmie byť starší ako 7 dní, alebo platná výnimka ( prekonanie ochorenia, dva týždne po druhej vakcíne)

      Podmienky nástupu žiaka do školy:

      • úplne zdravé dieťa (bez akýchkoľvek príznakov nachladnutia, choroby, kašeľ, nádcha, zvýšená teplota, zažívacie ťažkosti, atď.),

      • v karanténe nemôže byť dieťa, zákonný zástupca, ani nikto z rodiny žijúci v tej istej domácnosti,

      • vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, tlačivo je možné poslať online cez edupage, 

      • žiaci musia mať rúško počas celého pobytu v škole  i v ŠKD (v skrinke náhradné rúško).

       

      Žiaci I. stupňa

      •  sa budú učiť v škole  denne od 7:35 do  11:10 hod. respektíve do 12:05
      • ŠKD funguje do16:00
      • obedy v školskej jedálni budú žiakom poskytované v čase od 11:20 hod.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

       Nová Baňa 6.4.2021                                                                                  Mgr. Branislav Pirháč

                                                                                                                                                  riaditeľ

   • Kontakty

    • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
    • riaditelczsnb@gmail.com
    • 045/6856523 0911978869
    • Školská 15, 968 01 Nová Baňa Slovakia
    • 30232481
    • 2021137888
    • 0904069906
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje